UCDDR
Instituut voor Constitutioneel Recht
Tiensestraat 40 - bus 3441
3000 Leuven
België
  In de media

  Het Universitair Centrum en zijn medewerkers komen regelmatig aan bod in de media.

  In de rubrieken 'Publicaties' en 'Medewerkers' kunt u opinie- en analyse-artikelen terugvinden van de verschillende medewerkers van het Universitair Centrum, die in de media verschenen. Hier bieden we een (niet uitputtend) overzicht van media-aandacht voor het onderzoek van de medewerkers.   Het kabinet van Theo Francken hoeft uiteindelijk toch geen visum af te leveren aan een gezin uit Aleppo - maar ze hebben de rechtszaak rond dat visum niet 'gewonnen' - in tegenstelling tot wat het kabinet zelf claimt. Jogchum Vrielink legde aan het weekblad Knack (27 maart 2017) uit dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen gewoon niet toekomt aan de inhoudelijke beoordeling.


  Een WhatsApp-groep van Antwerpse agenten bleek over te lopen van beledigende en racistische praat tegen moslims en vluchtelingen. De Morgen interviewde Jogchum Vrielink op 20 maart 2017 over de juridische aspecten van de kwestie: zijn de berichten (potentieel) strafbaar?


  Het interfederale gelijkekansencentrum Unia werd eind februari en begin maart 2017 scherp bekritiseerd door politici van de N-VA. In De Morgen van 27 februari, L'Echo van de dag nadien en in de Knack van 1 maart gaf Jogchum Vrielink nuancerende duiding bij de kritiek, die vaak getuigde van een gebrek aan kennis over de instelling en de ruimere discriminatiematerie. 

  terzake.jpeg

  Naar aanleiding van uitingen op de sociale media over een aanslag waarbij vier Israëlische soldaten omkwamen, zegde de krant De Standaard de samenwerking op met columnist Dyab Abou Jahjah. In Terzake (VRT) van 9 januari 2017 legde Jogchum Vrielink uit dat Abou Jahjah juridisch waarschijnlijk niet over de schreef ging, maar dat De Standaard hem - juridisch gezien - evenmin een forum hoeft bieden. Ook in De Morgen was aandacht voor de kwestie.


  Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde dat een Zwitserse school niet verplicht was, op grond van de godsdienstvrijheid, om studenten (i.c. twee moslimmeisjes) vrij te stellen van de verplichting tot (gemengd) schoolzwemmen. In De Morgen van 11 januari 2017 lichtte Jogchum Vrielink het genuanceerde arrest nader toe. 


  Gelijkekansencentrum Unia opende een onderzoek naar de haatberichten over het overlijden van een Belg van Turkse origine, die stierf bij een aanslag in Turkije. In het Nieuwsblad van 4 januari 2017 gaf Jogchum Vrielink duiding bij welke uitingen juist strafbaar zijn onder de Belgische racismewetgeving.


  Na een de partij onwelgevallige rechterlijke uitspraak startte de N-VA een campagne over de 'wereldvreemde'620px-De-Morgen-Logo.svg.png rechterlijke macht. Stefan Sottiaux werd hierover geïnterviewd door het Nieuwsblad op 10 december 2016, terwijl in De Morgen van 9 december Jogchum Vrielink zijn kijk gaf op de kwestie.  


  Het decembernummer van HR-Square besteedde uitgebreid aandacht aan de problematiek van religie op de werkvloer en interviewde over de juridische aspecten daarvan Jogchum Vrielink.


  In een essay in De Standaard van 3 september 2016 besteedde journalist en auteur Tom Naegels aandacht aan de problematiek van effectiviteit van wetgeving: waarom slaagt de overheid er niet in om mensen minder racistisch of fundamentalistisch te maken, terwijl ze hen wél kan aanzetten om minder te roken, milieubewuster te leven of veiliger te rijden? In dit verband interviewde hij Jogchum Vrielink.


  De N-VA stelde voor om, naar Frans voorbeeld, de boerkini te verbieden op stranden. In interviews met De Standaard van 17 augustus en met De Morgen van de dag nadien legde Jogchum Vrielink uit dat dit juridisch niet direct mogelijk is. 


  Racistische reacties op de Facebookpagina van de 'Vlaamse Verdedigings Liga' op de dood van een jonge Genkenaar van Marokkaanse origine deden de discussie over racisme op internet oplaaien. Jogchum Vrielink werd door De MorgenDe Standaard en het Belang van Limburg geïnterviewd over juridische en rechtsantropologische aspecten van de problematiek. Op 7 augustus ging De Standaard verder op de problematiek door Vrielink te interviewen over het beperkte aantal veroordelingen op grond van de racismewet.


  images.jpegDe N-VA stelde eind juli 2016 voor om 'collaborateurs van terrorisme' aan te pakken door het strafbaar stellen van het verheerlijken van terrorisme. Jogchum Vrielink werd op 28 juli over de kwestie geïnterviewd door De Morgen en het Nieuwsblad. Ook De Standaard besteedde aandacht aan zijn (eerdere) geschriften over de problematiek.


  Op 27 juni 2016 stelde Jogchum Vrielink de bundel 'Pro Deo. Ongevraagd juridisch advies voor vrijheidsstrijders en andere fanatici' voor. Het boek bundelt een selectie van zijn opiniestukken van de afgelopen jaren, voorzien van een overkoepelende inleiding en een voorwoord door Rik Torfs (rector KU Leuven). Voor de lancering en het verschijnen van het boek was onder andere aandacht in de Campuskrant (KU Leuven), Tertio, De Afspraak (VRT), BruzzDe Standaard en De Juristenkrant en Interne Keuken (Radio 1).


  Advocaat-Generaal bij het Europees Hof van Justitie, Juliane Kokott, bracht op 30 mei 2016 haar conclusie (dwz een advies aan het Hof) uit over de zaak Achbita/G4S. Die zaak gaat in essentie over de vraag of een neutraliteitsbeleid door een private onderneming een grondslag kan zijn om religieuze kentekens bij werknemers te verbieden. Kokott beantwoordt die vraag in haar conclusie in beginsel bevestigend. De Morgen interviewde Jogchum Vrielink over de zaak.


  De N-VA stelde voor om in de Grondwet op te nemen dat niemand zich op grond van religieuze of levensbeschouwelijke motieven kan onttrekken aan rechtsregels, of de rechten en vrijheden van anderen kan beperken. In De Standaard van 11 mei 2016 legt Jogchum Vrielink uit waarom dat voorstel de godsdienstvrijheid in gevaar kan brengen. Op 13 mei besteedde ook De Morgen aandacht aan de kwestie en interviewde daarbij zowel Stefan Sottiaux als Jogchum Vrielink.

  Postlogo.jpg

  Op Internationale Vrouwendag, op 8 maart 2016, besteedde De Morgen aandacht aan wat soms het 'tweede seksisme' genoemd wordt: dat ten aanzien van (jonge) mannen. In het kader daarvan werd Jogchum Vrielink kort geïnterviewd door Joel De Ceulaer over de mate waarin ook mannen slachtoffer zijn van discriminatie.


  Stefan Sottiaux stelde op 7 maart 2015 zijn handboek grondwettelijk recht voor. Ter gelegenheid van de boeklancering hield Sottiaux een pleidooi voor een Vlaamse constitutionele cultuur. Vlaams Minister-president Geert Bourgeois respondeerde met een reflectie over een mogelijke constitutionele agenda voor Vlaanderen. Er was ruime media-aandacht voor de voorstelling, onder meer bij de VRTVTM en De Standaard


  De gemeenteraad van faciliteitengemeente Linkebeek blijft Damien Thiéry voordragen als kandidaat-burgemeester. De benoeming van Thiéry werd deze legislatuur altwee keer geweigerd door Vlaams minister Homans wegens overtredingen van de taalwetten. Homans herhaalde ook nu dat Thiéry deze legislatuur geen burgemeester meer kan worden. Stefan Sottiaux stond op 1 maart 2016 Deutsche Welle te woord om de achtergronden van de problematiek te duiden. 


  De Nederlandse leider van Pegida werd in Amsterdam gearresteerd, omdat hij een spandoek droeg met een swastika. Het tonen van hakenkruizen was voorafgaand aan de demonstratie expliciet verboden door de Amsterdamse burgermeester. Op het bewuste spandoek werd het hakenkruis, samen met onder meer een IS-vlag, echter in een prullenbak afgebeeld, om te symboliseren dat Pegida er afstand van neemt. De juridische blog van The Washington Post interviewde Jogchum Vrielink op 29 februari 2016 over de kwestie. 

  Vif.jpeg

  De Raad van State oordeelde op dat het Gemeenschapsonderwijs (GO!) een godsdienstleerkracht geen hoofddoekverbod mag opleggen, ook niet buiten het klaslokaal. In reactie op het arrest kondigde het GO! evenwel aan het algemene verbod ter zake niet te zullen herzien. Samen met Johan Lievens reageerde Jogchum Vrielink hierop in een opiniestuk in De Morgen op 5 februari; daarop volgden onder meer reacties van onder meer Raymonda Verdyck (afgevaardigd bestuurder van het GO!), Jurgen Slembrouck (Vrijzinnige dienst, Universiteit Antwerpen) en Sylvain Peeters (Voorzitter De Mens.nu) en Ellen Huyge (onderwijssociologe UGent).


  In de Knack van 3 februari 2016 werd Jogchum Vrielink geïnterviewd over het eigenlijk en oneigenlijk gebruik van het recht bij de bestrijding van terrorisme en racisme, en over de 'hinderlijke' rechtsstaat. Een Franse vertaling van het interview verscheen bij Le Vif.

  620px-De-Morgen-Logo.svg.png

  De burgemeester van Koksijde wilde in januari 2016 alle asielzoekers weren uit het lokale zwembad na twee incidenten. In De Morgen van 25 januari legde Jogchum Vrielink uit dat dat voorstel flagrant in strijd is met de discriminatiewetgeving. 


  Op 14 januari 2016 vernietigde het Grondwettelijk Hof een bepaling uit de wet die de gelijkheid tussen vrouwen en mannen moest vergroten op het vlak van familienaamgeving. Als ouders niet overeenkwamen welke familienaam ze hun kind wilden geven (of als ze geen keuze maakten), bepaalde de wet dat het automatisch die van de vader was. Het Hof achtte dit een schending van het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel. Jogchum Vrielink gaf duiding bij de uitspraak in De Standaard van 15 januari.


  Op 24 november 2015 besteedde het radioprogramma Hautekiet (Radio 1) aandacht aan de problematiek van humor in tijden van verhoogde terreurdreiging. In het kader daarvan werd Jogchum Vrielink geïnterviewd over de spanningen tussen een verbod op 'apologie' van terrorisme en (humoristische) expressievrijheid.


  Het aantal examenbetwistingen neemt in de academische wereld sterk toe. Op 24 juli 2015 werd Jogchum Vrielink geinterviewd door het Nieuwsblad over de vraag hoe het aantal lichtzinnige en onterechte betwistingen beperkt zou kunnen worden.


  In juni 2015 zorgde de immosite Realo voor ophef, omdat ze liet zien wie er woont in een buurt waar je een huis wil kopen: inclusief hun inkomenscategorie, opleidingsniveau en etnische achtergrond. "Realo zet aan tot discriminatie", zo meende het Centrum voor Gelijke Kansen. In De Morgen van 18 juni 2015 legde Jogchum Vrielink uit dat van 'aanzetten tot' in juridische zin alvast geen sprake leek. 


  Knack.jpg

  Op donderdag 28 mei werden hoorzittingen georganiseerd in het Vlaams Parlement over zogenaamde praktijktesten in de context van discriminatiezaken. Jogchum Vrielink werd uitgenodigd om te reageren op  het juridische advies dat ter zake werd afgeleverd door het advocatenkantoor Eubelius. U kunt de zitting hier herbekijken. Nadien was er in de media enige aandacht voor de uiteenzettingen.


  Het Nederlandse kabinet maakte bekend een verbod op gezichtsbedekkende kledij te zullen uitvaardigen in het onderwijs, het openbaar vervoer, de zorg en in overheidsgebouwen. De Nederlandse zender BNR Nieuwsradio interviewde Jogchum Vrielink op 22 mei 2015 over de wenselijkheid en juridische haalbaarheid van zo'n verbod, in het programma Spitsuur.  


  Een Franstalige libertaire politieke formatie diende een verzoekschrift tot vernietiging van de seksismewet in bij het Grondwettelijk Hof. De Morgen besteedde op 21 maart 2015 aandacht aan de zaak en interviewde onder andere Jogchum Vrielink in het kader daarvan.


  In Spanje werd een voetbalsupporter veroordeeld tot een boete van maar liefst 60.000 euro omdat hij zich op Twitter vrolijk had gemaakt over het overlijden van een supporter van een tegenpartij. Het tijdschrift P-Magazine interviewde Jogchum Vrielink over de vraag of dergelijke veroordelingen ook België mogelijk en waarschijnlijk zijn.

  header.jpg.png

  In oktober 2014 bepaalde de Raad van State dat twee schoolgemeenschappen van het Gemeenschapsonderwijs leerlingen niet mochten verbieden om religieuze kentekens te dragen. Het Gemeenschapsonderwijs legde de uitspraken evenwel naast zich neer. De Sikhgemeenschap plande daarom bijkomende juridische stappen en Jogchum Vrielink werd geïnterviewd door het Nieuwsblad om juridische duiding te geven bij die demarche.   

  In reactie op de terroristische aanslag in Parijs, op de redactie van Charlie Hebdo, willen regeringen strenger optreden tegen haatzaaien op internet. Jogchum Vrielink was op 11 januari 2015 te gast bij het VRT-programma De Zevende Dag om te bespreken in hoeverre dat juridisch mogelijk is en, vooral ook, of het wel wenselijk is om dat te doen. Ook De Redactie.be besteedde nadien aandacht aan de problematiek.


  Op 9 januari 2015 was Jogchum Vrielink te gast bij het Radio 1-programma De Bende van Annemie, naar aanleiding van een aantal oude wetten die de laatste tijd in het nieuws waren omdat ze plots ‘herontdekt’ waren, waaronder de verplichting -uit 1835- om bij een onteigeningsprocedure ook een kopie van de dagvaarding aan te plakken aan lokale kerkdeur.

  2555268052.png
  De zogenaamde Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) geven regelmatig aanleiding tot discussie. In Leuven en in Doornik werden rond de jaarwisseling omstreden GAS-maatregelen genomen, die Jogchum Vrielink in een blog voor Fans of Flanders analyseerde. De Engelstalige VRT-site Flandersnews pikte de analyse op. 


  Op 23 december 2014 bevond het Luikse hof van assisen drie mannen schuldig aan moord en een aan doodslag in de zaak-Ihsane Jarfi. De jury erkende 'homofobie' als verzwarende factor. Jogchum Vrielink bood aan de krant De Morgen uitleg over de strafverzwarende omstandigheden die toegepast werden in de zaak.

  independent-logo.png
  In Nederland wordt PVV-politicus Geert Wilders opnieuw vervolgd wegens haatzaaien en groepsbelediging, deze keer voor uitspraken die hij deed in de aanloop naar en op de avond van de Nederlandse gemeenteraadsverkiezingen (maart 2014). Wilders had toen aangegeven minder Marokkanen in Nederland te willen zien. The Independent besteedde op 19 december aandacht aan de kwestie en vroeg Jogchum Vrielink naar zijn mening.


  Een arrest van het Luikse hof van beroep van 4 november concludeerde dat het geen discriminatie oplevert dat een fitnessvestiging alleen vrouwen toelaat om te sporten. In januari oordeelde de rechtbank van eerste aanleg het tegendeel en ook het parket-generaal achtte discriminatie bewezen. In een artikel voor De Juristenkrant analyseren Jogchum Vrielink en Stefan Sottiaux de zaak, zowel bevoegdheids- als discriminatierechtelijk. In tijdschrift P-Magazine van 10 december 2014 verscheen vervolgens een interview over de kwestie.


  Jogchum Vrielink werd voor Monocle Magazine (nr. 79 december/januari) geïnterviewd over de juridische betichtingen van racisme ten aanzien van het album Kuifje in Afrika, binnen het kader van een ruimere tekst die het tijdschrift bracht over het cultureel ambassadeurschap van de stripfiguur Kuifje.


  Afgelopen zomer werd de antiseksismewet van kracht. Rik Torfs en Jogchum Vrielink bekritiseerden de wet destijds reeds als "overbodig en ongrondwettig". Eind september bracht het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen een handleiding bij de wet uit, die de strekking ervan moet verduidelijken. De voorbeelden uit de handleiding bevestigen dat de wet veel te ruim werd opgevat en dat er werkelijk alles in gelezen kan worden. Voor De Standaard schreven Torfs en Vrielink een opiniestuk over de handleiding (en de wet). Diverse media besteedden nadien aandacht aan de kwestie, waaronder de VRTVTMHet Laatste NieuwsDe Morgen; en Knack. In P-Magazine verscheen een aanvullend interview. Vrielink was op zondag 5 oktober ook te gast bij De Zevende Dag om te discussiëren met Liesbet Stevens van het IGVM. 


  Vif.jpeg
  Op internet (en in sommige media) doen vaak de meest bizarre vermeende wetten van ons land de ronde: Belgische vrouwen zouden niet langer mogen zijn dan 1m68 en zou een wet zijn die bepaalt dat je spruitjes mag gooien naar toeristen. Bij nadere analyse blijken dergelijke 'wetten' vaak niet te bestaan. De echte 'bizarre' wetten van veel landen, waaronder die van België, evenwel veel interessanter dan die urban myths. Wetgeving bestaat al eeuwenlang en wetten die ooit vanzelfsprekend waren, lijken nu vaak raadselachtig of zelfs hilarisch. Voor het VRT-project Fans of Flanders zette Jogchum Vrielink een tiental (op het eerste gezicht) 'bizarre' wetten op een rij. De bijdrage verscheen nadien ook in het Nederlands bij De Morgen. Nadien pikten diverse media het stukje op, waaronder Flanders News (VRT), Le VifJoop.nl en het radionieuws van de Nederlandse publieke omroep (NPO). 


  Het Nederlandse dagblad Trouw had op 8 september 2014 aandacht voor het onderzoek van Jogchum Vrielink, in het Nederlands Juristenblad (NJB), over de afschaffing van het verbod op godslastering, in 2013, en de resolutie die destijds gelijktijdig werd gestemd om na te gaan of -na de afschaffing- uitbreiding van het verbod op groepsbelediging wegens religie niet wenselijk zou zijn. Dit onderzoek, gevoerd door Marloes van Noorloos (Tilburg University) werd inmiddels afgerond en het kwam tot een gelijkaardige conclusie als het NJB-artikel. 

  405px-NOS_logo.svg.png
  Tijdens de Wereldbeker voetbal was de Belgische vlag dominant in het straatbeeld aanwezig. Jos Verschueren, directeur Sportmanagement aan de VUB, beklaagde zich over het feit datveel mensen de vlag 'verkeerd' uithangen, met de rode baan links. Opmerkelijk genoeg is het evenwel die 'verkeerde' volgorde die ook in de Belgische Grondwet (art. 193) terug te vinden is. Jogchum Vrielink legde, in een interview met het Nieuwsblad, uit hoe dat zo gekomen is. Nadien verscheen eveneens een interview in De Morgen. De kwestie werd, zowel binnen als buiten België, o.m. ook opgepikt door KnackLe Vif, de Volkskrant7 sur 7, het Algemeen DagbladEU News, de NOSTF1 en de Washington Post. Ter gelegenheid van de nationale feestdag van 21 juli vond ook nog een interview plaats in het kader van het VRT-programma 'Naast de kwestie' (Radio 2).


  Voor Time Magazine werd Jogchum Vrielink geïnterviewd over de Belgische seksismewet. Dit naar aanleiding van een Engelstalig opiniestuk over de kwestie dat hij schreef met Rik Torfs (Rector KU Leuven), en dat verscheen bij de Washington Post (met een inleiding en bijkomende kritiek op het ontwerp door prof. Eugene Volokh (UCLA)).


  header.jpg.png
  Het VRT-programma De Zevende Dag besteedde op zondag 23 maart aandacht aan de wenselijkheid of onwenselijkheid van het invoeren van een seksismewet (zie ook hieronder). Jogchum Vrielink nam deel aan het debat, tezamen met Sofie De Graeve (Vrouwen Overleg Komitee), Fientje Moerman (oVLD) en Peter Perceval (theatermaker). U kunt de uitzending hier herbekijken. 


  Minister Joelle Milquet werkte, namens de Regering, een ontwerp van seksismewet uit, dat recent werd ingediend in het parlement. Samen met Rik Torfs (Rector KU Leuven) schreef Jogchum Vrielink een opiniebijdrage voor De Standaard over de talrijke problemen die aan het ontwerp kleven. Nadien volgden instemmende reacties en bijkomende kritiek op het wetsontwerp van onder andere Tinneke BeeckmanEls Flour (Vrouwen Overleg Komitee), Guy TegenbosKristien HemmerechtsAlexander Witpas (criminoloog en seksuoloog), Jozef De Witte (CGKR), en documentaire-maakster Sofie Peeters. De redactie van De Standaard besteedde zelf ook verdere aandacht aan de kwestie, evenals de Gazet van Antwerpen.


  Op zaterdag 8 maart 2014 was Jogchum Vrielink, samen met filosoof Pieter Adriaens en socioloog Marc Hooghe, te gast in het Klara-programma Trio, van Werner Trio, over het onderwerp holebirechten en homofobie. Meer informatie en de mogelijkheid om het programma te (her)beluisteren, vindt u hier.

  time_magazine_logo.png

  In Frankrijk laaide de discussie rond cabaretier Dieudonné M’bala M’bala begin 2014 hoog op. Na verschillende veroordelingen werden zijn optredens zelfs preventief verboden. Over deze thematiek ging Jogchum Vrielink op 12 februari 2014 in debat in het Europees Parlement, tijdens een conferentie georganiseerd door het European Jewish Community Centre (EJCC). De Nederlandse krant, het Reformatorisch Dagblad, besteedde aandacht aan het debat. Het debat zelf kan hier herbekeken worden.

  terzake.jpeg
  Het VRT-programma Terzake besteedde op 13 februari 2014 aandacht aan de goedkeuring van het zogenaamde M-decreet, oftewel het decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (inwerkingtreding 1 september 2015). Het programma stelde met name de vraag aan de orde of er vooral geïnvesteerd moet worden in buitengewoon onderwijs of in inclusief onderwijs. Annelies D'Espallier lichtte de vereisten ter zake van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap toe. U kunt het programma hier (her)bekijken.


  De Belgische vakbonden zetten met enige regelmaat leden van het Vlaams Belang buiten, met als reden dat de waarden van de partij indruisen tegen die waarvoor de vakbonden staan. In totaal gaat het inmiddels om ongeveer 200 personen. De Gazet van Antwerpen stelde aan Jogchum Vrielink de vraag of vakbonden dit mogen doen en of hun handelwijze niet strijdig is met de antidiscriminatiewetgeving. U kunt het interview hier lezen.
  Postlogo.jpg


  De ministerraad stemde op 5 juli 2013 in met een voorontwerp van seksismewet, van Minister van Gelijke Kansen Joëlle Milquet. In een opiniebijdrage voor De Standaard, van 16 juli, beargumenteerde Jogchum Vrielink waarom het voorontwerp onnodig en onwenselijk is. Nadien besteedden onder andere Vandaag.be, Zita.be en de Gazet van Antwerpen eveneens aandacht aan de kwestie. Ook in P-Magazine verscheen een aanvullend interview.

  Het Amerikaanse medium Mintpress News interviewde Jogchum Vrielink op 8 juli 2013 over een strafzaak tegen de Franse politica Marine Le Pen, van het radicaal rechtse Front National, wegens 'islamofobe' uitingen. In 2010 had Le Pen de toename van hoofddoeken, boerka's en het bidden op straat door moslims vergeleken met de bezetting van Frankrijk door nazi-Duitsland. U kunt het interview hier lezen.


  Unknown.jpeg
  In het Nieuw Juridisch Weekblad nr. 278 van 13 maart 2013 verscheen een tekst van Jogchum Vrielink over de wijze waarop het recht omgaat (en zou moeten omgaan) met de problematiek van 'uitgevonden religies', zoals de Rokerskerk en het Kopimisme. Op 29 maart besteedde het radioprogramma Espresso (Klara) aandacht aan de bijdrage (hier te herbeluisteren, vanaf 3u20m30s), naar aanleiding van een persoon uit Hasselt die -als 'pastafari'- met een vergiet op zijn hoofd op zijn identiteitskaart wil staan.


  Stefan Sottiaux was samen met Jan Wouters op 9 maart 2013 te horen in het programma Trio van Werner Trio om te spreken over internationale rechtbanken en hun plaats in een democratische rechtsstaat. De uitzending, 'Een wereld, door recht en rechtvaardigheid gedreven', kan herbeluisterd worden via deze link.


  620px-De-Morgen-Logo.svg.png
  "Recht op lange tenen?" Onder die titel was Jogchum Vrielink, samen met de directeur van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen (Jozef De Witte), op 29 september 2012 te gast bij Werner Trio, in het radioprogramma Trio (Klara), over hatespeech en de vrijheid van meningsuiting. U kunt de uitzending hier herbeluisteren


  De Leuvense Campuskrant besteedde op 26 september 2012 aandacht aan homofoob geweld en hatecrimes, in haar rubriek ‘De Raad’, waarin experts vanuit drie verschillende disciplines aan het woord komen. Jogchum Vrielink belichtte de kwestie vanuit juridisch en criminologisch perspectief. U kunt het interview hier online lezen (een pdf-versie vindt u hier).

  Screen Shot 2012-09-01 at 09.20.14.png


  Op zaterdag 1 september 2012 was Stefan Sottiaux te horen in het programma Trio van Werner Trio, op Klara, over de ontwikkeling van Europese politieke unie en een vergelijking met de geschiedenis van de Verenigde Staten. De uitzending kan hier herbeluisterd worden.  Stefan Sottiaux werd over een gerelateerd onderwerp, waarbij de nadruk meer lag op het democratisch deficit van de Unie, ook geïnterviewd door Rafael Porto Carrero voor de nieuwssite Apache.


  Op 30 mei 2012 sprak Jogchum Vrielink met studenten van de opleiding journalistiek van de Antwerpse Plantijn Hogeschool, in hetinspecteurdecaluwe_hein_1.jpg.png door hen verzorgde radioprogramma, over de problematiek van 'look(s)ism', oftewel discriminatie op grond van uiterlijke en fysieke kenmerken. U kunt de uitzending hier herbeluisteren. Op 21 juni was Jogchum Vrielink ook in het programma Inspecteur Decaluwé te horen, op Radio 2, over hetzelfde onderwerp. Die uitzending kan hier herbeluisterd worden.


  Stefan Sottiaux werd, voor De Standaard van 24 mei 2012, gevraagd om commentaar op de voorstelling, door de fractieleiders van de meerderheid, van het 'Handvest voor Vlaanderen', een basistekst met grondrechten die de Vlaamse samenleving kenmerken en die het Europees Handvest lokaal wil implementeren.


  Het laatste nieuws.jpg

  Op donderdag 3 mei 2012 waren Stefan Sottiaux en Jogchum Vrielink uitgenodigd voor een hoorzitting in het Vlaams Parlement (Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen). Dit ter gelegenheid van een onderzoek dat zij verrichtten, in opdracht van de Vlaamse regering (Minister Smet) en het Steunpunt Gelijkekansenbeleid, over de problematiek van gelijkheidsorganen en mensenrechteninstellingen in Vlaanderen en België. De handelseditie van het onderzoek verscheen op de dag van de hoorzitting bij Intersentia, onder de titel 'Institutionalisering' van gelijkheid en mensenrechten. Gelijkheidsorganen en mensenrechteninstellingen in Vlaanderen en België. In diverse media, waaronder in De Morgen, Het Laatste Nieuws en de Gazet van Antwerpen, was nadien aandacht voor het onderzoek, dat door zowel de meerderheids- als oppositiepartijen werd omschreven als "zeer neutraal". 

  Screen Shot 2012-05-05 at 09.54.48.png

  Annelies D'Espallier was op 26 april 2012 in de uitzending van het radioprogramma Peeters & Pichal over een nieuw beleid voor personen met een handicap dat het pretpark Plopsaland invoerde. Enkele attracties van het park waren niet langer toegankelijk voor eender wie "een mentale of fysiekehandicap" heeft. Zonder dat hierop uitzonderingen worden toegelaten. Annelies legde uit dat deze werkwijze een toetsing aan de discriminatiewetgeving, en het daarin vervatte recht op redelijke aanpassingen, niet doorstaat. U kunt de uitzending hier herbeluisteren (vanaf '16).


  titlepiece.gif
  Jogchum Vrielink schreef voor De Juristenkrant een bijdrage over een vordering die gericht was op het verkrijgen van een publicatie- en verspreidingsverbod voor het album Kuifje in Afrika (Tintin au Congo), getiteld "Kuifje in het land van Justitie". Een meer uitgebreide, Engelstalige versie verscheen op de blogs Africa is a Country en Strasbourgobservers.com, waarna het werd overgenomen door The Guardian en door prof. Eugene Volokh (UCLA school of law), topspecialist inzake vrijheid van meningsuiting, op de blog 'The Volokh Conspiracy


  In een tweetal arresten van 6 maart 2012 (nrs. P.11.1374 en P.11.0855) heeft het Hof van Cassatie het begrip 'drukpersmisdrijf' verruimd, zodat ook voor bepaalde meningsuitingen op het internet de waarborg van de assisenprocedure geldt. Dat heeft mogelijk grote gevolgen, omdat er in de praktijk nooit jury's worden samengesteld voor persmisdrijven. Er is dus sprake van een de facto straffeloosheid. Jogchum Vrielink werd eind maart 2012 over de achtergronden en de implicaties van de cassatie-arresten geïnterviewd door de Gazet van Antwerpen.  

  images.jpeg
  Jogchum Vrielink schreef voor De Juristenkrant (nr. 244 van 22 februari 2012) een bijdrage over het feit dat het dance-festival Tomorrowland een groot percentage van zijn kaarten voorbehoudt aan personen met de Belgische nationaliteit (ook zijn die kaarten iets goedkoper), hetgeen neerkomt op discriminatie. Onder andere de krant De Standaard en, aan Franstalige zijde, 7 Sur 7 besteedden vervolgens uitvoerig aandacht aan de kwestie.


  Op 31 januari 2012 besteedde De Morgen aandacht aan de problematiek van inclusief onderwijs, naar aanleiding van een ontwerpdecreet dat bijkomende onderwijsondersteuning wil garanderen aan elk kind, als de ouders daar om vragen. Annelies D'Espallier werd hierbij geïnterviewd over de achtergronden en implicaties van de voorgestelde maatregelen.

  Knack.jpg

  Stefan Sottiaux werd in december 2011 door Knack gevraagd naar zijn mening over hoe de selectievoorwaarden van het bedrijf Abercrombie & Fitch zich verhouden tot het Belgische en Europese discriminatierecht. 


  Stefan Sottiaux werd op 12 februari 2011, samen met Tinneke Beeckman, geïnterviewd in het programma Trio, van Werner Trio. Het ging over het democratische deficit van het federale Belgische niveau,Picture 4.png maar ook van de Europese instellingen. Dit in het kader van het verschijnen van zijn boek 'De Verenigde Staten van België. Reflecties over de toekomst van het grondwettelijk recht in de gelaagde rechtsorde'. De uitzending kan hier herbeluisterd worden. Ook in Knack kwam het boek aan bod.


  Jean-Pierre Rondas besteedde in zijn (voormalige) Klaraprogramma Rondas in februari 2010 uitgebreid aandacht aan het doctoraatsonderzoek van Jogchum Vrielink, over de effecten van de bestrijding van racistische meningsuitingen op klagers/slachtoffers en aangeklaagden/daders. U kunt de uitzending hier herbeluisteren. Ook in De Juristenkrant verscheen een interview. Diverse andere media besteedden eveneens aandacht aan het proefschrift, waaronder de Gazet van Antwerpen; De Standaard en De Morgen